DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

I am a tooltip

 

XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://lo44.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej (w poprzedniej wersji: 15. 08. 2005 r.)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02. 04. 2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Dokładamy starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 19.07.2019 r. W XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha w Warszawie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że na dzień dzisiejszy (kwiecień 2024) strona internetowa https://lo44.edu.pl/ spełnia wymagania w 90%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maksym Rogala – adres email: sekretariat.lo44@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 840-36-48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej, „Enter” uaktywnia odnośnik i przyciski. Świadomie zrezygnowano z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
    Dbamy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Staramy się, aby teksty zamieszczane na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę/podstronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie o powodzie opóźnienia realizacji żądania. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć odpowiednią skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe szkoły, jako podmiotu publicznego:
adres: 02-774 Warszawa, ul. Dolna 6 telefon: (22) 840-36-48
e-mail: sekretariat.lo44@eduwarszawa.pl
strona internetowa: https://lo44.edu.pl/

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dla uczniów przeznaczone jest wejście główne, najbliżej ulicy, które prowadzi do holu obok portierni. Tym wejściem uczniowie wchodzą do szatni. Dwa wejścia od strony boiska pozwalają na wejście do szatni, jak i do sali gimnastycznej, szatni w-f’u. Jest jeszcze wejście od strony patio, otwierane w pogodni dni. Wejście nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępna jest toaleta na parterze.
  • Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra.
  • Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych.
  • Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Szkoła ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.