Zarządzenie nr 1 /2021/2022
Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Warszawie
z dnia 6 października 2021 roku
w sprawie
ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Banacha
w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z Radą Rodziców ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2020/2021:

  • 02 listopada 2021 r. (wtorek)
  • 12 listopada 2021 r. (piątek)
  • 07 stycznia 2022 r. (piątek)
  • 02 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • 04 maja 2022 r. (środa)
  • 05 maja 2022 r. (czwartek)
  • 06 maja 2022 r. (piątek)
  • 17 czerwca 2022 r. (piątek)

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców /opiekunów prawnych/ o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.
Ponadto informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu Pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. poz. 28, z późn. zm.). Ustawa Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych.

Dyrektor
XLIV Liceum Ogólnokształcącego
Marzena Kozłowska