Zarządzenie nr 3 /2020/2021
Dyrektora XLIV Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Banacha w Warszawie
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie
ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Banacha
w Warszawie

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z Radą Rodziców ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2020/2021:

02 listopada 2020 r. (poniedziałek)
04 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
05 stycznia 2021 r. (wtorek)
04 maja 2021 r. (wtorek)
05 maja 2021 r. (środa)
06 maja 2021 r. (czwartek)
07 maja 2021 r. (piątek)
04 czerwca 2021 r. (piątek)

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców /opiekunów prawnych/ o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych przez szkołę.
Ponadto informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli. Stosownie do postanowień Kodeksu Pracy, dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. poz. 28, z późn. zm.). Ustawa Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań ustanawiających dla nauczycieli dodatkowe dni wolne od pracy, poza dniami wolnymi wskazanymi w przepisach ogólnych.

Dyrektor
XLIV Liceum Ogólnokształcącego
Bogdan Sekinda