ZASADY FUNKCJONOWANIA

I am a tooltip

Organem prowadzącym jest Miasto st. Warszawa
www.mokotow.warszawa.pl

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
www.kuratorium.waw.pl

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Liceum, opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący,  z uwzględnieniem szkolnego programu nauczania.