Zgodnie z decyzją Dyrektora za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej należy wnieść opłatę na konto szkoły 

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

w wysokości:

    • duplikat świadectwa 26 zł
    • legitymacja szkolna 9 zł

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności – DZ.U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.)

Wzór do pobrania – Podanie o duplikat legitymacji

Wzór do pobrania – Wniosek o duplikat świadectwa